دستگاه تست لغزش جانبي چرخ ها (Side Slip Tester)

side slip tester 2

این دستگاه یک صفحه فلزی است که قابلیت حرکت در جهات عرضی را دارد و میزان انحراف چرخ ها را بر حسب متر در هر ۱۰۰۰ متر پیمایش خودرو اندازه گیری می کند. از اين وسيله برای تعيين ميزان بسته و يا باز بودن دهانه چرخهای (Toe In – Toe Out) هر يک از محورهای خودرو استفاده می ­شود.