دستگاه تست كمك فنرها (Shock Absorber Tester)

suspension tester 2

این دستگاه با تولید ارتعاش، میزان قدرت استهلاک کمک فنرهای محورهای جلو و عقب خودرو را اندازه گیری و با مقادیر مجاز استاندارد مقایسه می کند. این دستگاه به روش EuSAMA اندازه گیری می نماید.