دستگاه تست ترمزها (Roller Brake Tester)

roller brake tester 2

آزمون ترمز يكي از مهمترين آزمون هاي تعريف شده مراکز معاينه فني اسـت. این دستگاه با اندازه گيري قدرت ترمزهاي چرخ هاي سمت چپ و راست در محورهاي جلو، عقب و ترمزدستي، مقادیر بدست آمده را با مقادیر مجاز استاندارد مقایسه نموده و نتیجه را نشان می دهد.