دستگاه تست لقي جلوبندي و فرمان (Joint Play Detector Tester)

play detector 2

در این دستگاه پس از قرارگيري چرخهاي جلو بر روي صـفحات فلـزي، توسـط يـك سيـستم هيدروليك حركت هاي عرضي رفت و برگشتي در چندین جهت مختلف به صفحات فلزي داده می شود كه اين عمل باعـث گـردش چرخهاي جلو به سمت چپ و راست شده و بدين ترتيب نیروهای وارده از طرف جاده به چرخ ها و فرمان و سیستم تعلیق در هنگان دور زدن خودرو شبیه سازی می گردد و تکنسین می تواند با مشاهده اجزاء سيستم جلوبنـدي، خرابي هاي احتمالي، لقي ها، پوسيدگي هاي اهرم ها و… را تشخیص دهد.