دستگاه تست میزان صدا (Noise Level Meter)

noise level meter 2

این دستگاه ميزان سر و صداي ايجاد شده توسط موتـور در اطـراف بدنـه و اگـزوز خـودرو را اندازه گیری می کند.