شبیه ساز توزین خودرو (Load simulator)

axle load simulator 2

جهت انجام محاسبات مورد نیاز ، وزن وارده بر هر محور به کمک باسکول اندازه گیری می شود.