Attachment: -رو-به-افزایش-CHP،-دستگاه-تولید-برق-و-حرارت-همزمان